lily养贞轴承
Bearing Distributors   
home 首页 email Email map Site map
img

img
img

 


lily首页 > 轴承型号 > 英制带法兰轴承型号对照

带凸缘外圈开放式轴承 带凸缘外圈防尘盖轴承
养贞 NMB ADR NTN GRW NHBB 养贞 NMB ADR NTN GRW NHBB
FR0 RIF-2 1/2 FX3/64 FR0 F1191 FR0 FR0ZZ RIF-2 1/2ZZ FX3/64ZZ FR0ZZA F1191-2Z FR0PP
FR1 RIF-3 FR1 FR1 F1397 FR1 FR1ZZ RIF-3ZZ FR1ZZ FR1ZZA F1397-2Z FR1PP
FR1-4 RIF-4 FX5/64 FR1-4 FBR5/64 FR1-4 FR1-4ZZ RIF-4ZZ FX5/64ZZ FR1-4ZZA FBR5/64-2Z FR1-4PP
FR133 RIF-3332 FAX3/32 FR133 F2380 FR133 FR133ZZ RIF-3332ZZ FAX3/32ZZ FR133ZZA F2380-2Z FR133PP
FR1-5 RIF-5 FX3/32 FR1-5 FBR3/32 FR1-5 FR1-5ZZ RIF-5ZZ FX3/32ZZ FR1-5ZZA FBR3/32-2Z FR1-5PP
FR144 RIF-418 FAX1/8 FR144 F3175 FR144 FR144ZZ RIF-418ZZ FAX1/8ZZ FR144ZZA F3175-2Z FR144PP
FR2-5 RIF-518 FX1/8 FR2-5 FBR1/8A FR2-5 FR2-5ZZ RIF-518ZZ FX1/8ZZ FR2-5ZZA FBR1/8A-2Z FR2-5PP
FR2-6 RIF-618 FR2-6 FR2-6 FR2-6ZZ RIF-618ZZ FR2-6ZZA FR2-6PP
FR2 RF-2 FR2 FR2 FBR1/8B FR2 FR2ZZ RI-2ZZ FR2ZZ FR2ZZA FBR1/8B-2Z FR2PP
FR155 RIF-5532 FX5/32 FR155 F3967 FR155 FR155ZZ RIF-5532ZZ FX5/32ZZ FRA155ZZA F3967-2Z FR155PP
FR156 RIF-5632 FAX3/16 FR156 F4763A FR156 FR156ZZ RIF-5632ZZ FAX3/16ZZ FRA156ZZA F4763A-2Z FR156PP
FR166 RIF-6632 FX3/16 FR166 F4763B FR166 FR166ZZ RIF-6632ZZ FX3/16ZZ FRA166ZZA F4763B-2Z FR166PP
FR3 RF-3 FY3/16 FR3 FBR3/16B FR3 FR3ZZ RI-3ZZ FY3/16ZZ FRA3ZZ FBR3/16B-2Z FR3PP
FR168 RIF-614 FX1/4 FR168 F6350A FR168 FR168ZZ RIF-614ZZ FX1/4ZZ FRA168ZZA F6350A-2Z FR168PP
FR188 RIF-814 FR188 FR188 F6350B FR188 FR188ZZ RIF-814ZZ FR188ZZ FRA188ZZA F6350B-2Z FR188PP
FR4 RF-4 FY1/4 FR4 FBR1/4A FR4 FR4ZZ RI-4ZZ FY1/4ZZ FR4ZZ FBR1/4A-2Z FR4PP
FR1810 RIF-8516 F7938 FR1810 FR1810ZZ RIF-8516ZZ F7938-2Z FR1810PP
FR6 RIF-1438 FY3/8 FR6 FBR3/8 FR6D FR6ZZ RIF-1438ZZ FY3/8ZZ FR6ZZ FBR3/8-2Z FR6PPD

 

轴承产品资源::

微型轴承

陶瓷轴承

不锈钢轴承

带法兰轴承

微型平面推力轴承

非标准轴承

更多轴承产品…

型号查询
公制尺寸 英制尺寸

型号:

分类:

内径: mm 
外径: mm 
厚度: mm
 高级搜索
lily
lily