lily养贞轴承
Bearing Distributors   
home 首页 email Email map Site map
img

img
img

 


lily首页 > 轴承型号 > 英制轴承型号对照

开放式轴承 带防尘盖轴承
养贞 NMB ADR NTN GRW NHBB 养贞 NMB ADR NTN GRW NHBB
R09 RI-2 R09  R01 1016 R09  
R0 RI-2 1/2 X3/64 R0 1191 R0 R0ZZ RI-2 1/2ZZ X3/64ZZ R0ZZA 1191-2Z R0PP
R1 RI-3 R1 R1 1397 R1 R1ZZ RI-3ZZ R1ZZ R1ZZA 1397-2Z R1PP
R1-4 RI-4 X5/64 R1-4 BR5/64 R1-4 R1-4ZZ RI-4ZZ X5/64ZZ R1-4ZZA BR5/64-2Z R1-4PP 
R133 RI-3332 AX3/32 R133 2380 R133 R133ZZ RI-3332ZZ AX3/32ZZ R133ZZA 2380-2Z R133PP
R1-5 RI-5 X3/32 R1-5 BR3/32 R1-5 R1-5ZZ RI-5ZZ X3/32ZZ R1-5ZZA BR3/32-2Z R1-5PP 
R144 RI-418 AX1/8 R144 3175 R144 R144ZZ RI-418ZZ AX1/8ZZ R144ZZA 3175-2Z R144PP
R2-5 RI-518 X1/8 R2-5 BR1/8A R2-5 R2-5ZZ RI-518ZZ X1/8ZZ R2-5ZZA BR1/8A-2Z R2-5PP
R2-6 RI-618 R2-6 R2-6 R2-6ZZ RI-618ZZ R2-6ZZA R2-6PP
R2 R-2 R2 R2 BR1/8B R2 R2ZZ R-2ZZ R2ZZ R2ZZA BR1/8B-2Z R2PP
R2A R-2-A R2A R2A BR1/8B/083 R2A R2AZZ R2AZZ RA2ZZ R2APP
R155 RI-5532 X5/32 R155 3967 R155 R155ZZ RI-5532ZZ X5/32ZZ RA155ZZA 3967-2Z R155PP
R156 RI-5632 AX3/16 R156 4763A R156 R156ZZ RI-5632ZZ AX3/16ZZ RA156ZZA 4763A-2Z R156PP
R166 RI-6632 X3/16 R166 4763B R166 R166ZZ RI-6632ZZ X3/16ZZ RA166ZZA 4763B-2Z R166PP
R3 R-3 Y3/16 R3 BR3/16B R3 R3ZZ R-3ZZ Y3/16ZZ RA3ZZ BR3/16B-2Z R3PP
R168 RI-614 X1/4 R168 6350A R168 R168ZZ RI-614ZZ X1/4ZZ RA168ZZA 6350A-2Z R168PP
R188 RI-814 R188 R188 6350B R188 R188ZZ RI-814ZZ R188ZZ RA188ZZA 6350B-2Z R188PP
R4 R-4 Y1/4 R4 BR1/4A R4 R4ZZ R-4ZZ Y1/4ZZ R4ZZ BR1/4A-2Z R4PP
R4A RI-1214 R4A EE2 BR1/4 R4AD R4AZZ RI-1214ZZ R4AZZ RA4ZZ BR1/4-2Z R4APPD
R1810 RI-8516 7938 R1810 R1810ZZ RI-8516ZZ 7938-2Z R1810PP
R6 RI-1438 Y3/8 R6 BR3/8 R6D R6ZZ RI-1438ZZ Y3/8ZZ R6ZZ BR3/8-2Z R6PPD

 

轴承产品资源::

微型轴承

陶瓷轴承

不锈钢轴承

带法兰轴承

微型平面推力轴承

非标准轴承

更多轴承产品…

型号查询
公制尺寸 英制尺寸

型号:

分类:

内径: mm 
外径: mm 
厚度: mm
 高级搜索
lily
lily