VSU200414 养贞型号互换于 INA

VSU200414
规格
产品型号 VSU200414
di 342 mm 公差: +0,5/0
Da 486 mm 公差: 0/-0,5
DaZT 484 mm 公差: -IT8
Di 415,5 mm 公差: +0,5/0
da 412,5 mm 公差: 0/-0,5
diZT 344 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 460 mm
Li 368 mm
na 24
ni 24
重量(w) 29 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 99100 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 139000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 660000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 126000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 300000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU200414

发送询盘

*
*