VSU200544 养贞型号互换于 INA

VSU200544
规格
产品型号 VSU200544
di 472 mm 公差: +0,5/0
Da 616 mm 公差: 0/-0,5
DaZT 614 mm 公差: -IT8
Di 545,5 mm 公差: +0,5/0
da 542,5 mm 公差: 0/-0,5
diZT 474 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 590 mm
Li 498 mm
na 32
ni 32
重量(w) 37 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 132200 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 154000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 870000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 139000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 395000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU200544

发送询盘

*
*