VSU200644 养贞型号互换于 INA

VSU200644
规格
产品型号 VSU200644
di 572 mm 公差: +0,6/0
Da 716 mm 公差: 0/-0,6
DaZT 714 mm 公差: -IT8
Di 645,5 mm 公差: +0,6/0
da 642,5 mm 公差: 0/-0,6
diZT 574 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 690 mm
Li 598 mm
na 36
ni 36
重量(w) 44 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 148700 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 164000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 1030000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 148000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 470000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU200644

发送询盘

*
*