VSU200744 养贞型号互换于 INA

VSU200744
规格
产品型号 VSU200744
di 672 mm 公差: +0,6/0
Da 816 mm 公差: 0/-0,6
DaZT 814 mm 公差: -IT8
Di 745,5 mm 公差: +0,6/0
da 742,5 mm 公差: 0/-0,6
diZT 674 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 790 mm
Li 698 mm
na 40
ni 40
重量(w) 52 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 165200 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 173000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 1190000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 157000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 550000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU200744

发送询盘

*
*