VSU200844 养贞型号互换于 INA

VSU200844
规格
产品型号 VSU200844
di 772 mm 公差: +0,6/0
Da 916 mm 公差: 0/-0,6
DaZT 914 mm 公差: -IT8
Di 845,5 mm 公差: +0,6/0
da 842,5 mm 公差: 0/-0,6
diZT 774 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 890 mm
Li 798 mm
na 40
ni 40
重量(w) 60 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 165200 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 182000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 1350000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 164000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 620000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU200844

发送询盘

*
*