VSU200944 养贞型号互换于 INA

VSU200944
规格
产品型号 VSU200944
di 872 mm 公差: +0,7/0
Da 1016 mm 公差: 0/-0,7
DaZT 1014 mm 公差: -IT8
Di 945,5 mm 公差: +0,7/0
da 942,5 mm 公差: 0/-0,7
diZT 874 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 990 mm
Li 898 mm
na 44
ni 44
重量(w) 67 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 181700 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 189000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 1520000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 171000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 690000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU200944

发送询盘

*
*