VSU201094 养贞型号互换于 INA

VSU201094
规格
产品型号 VSU201094
di 1022 mm 公差: +0,7/0
Da 1166 mm 公差: 0/-0,7
DaZT 1164 mm 公差: -IT8
Di 1095,5 mm 公差: +0,7/0
da 1092,5 mm 公差: +0,7/0
diZT 1024 mm 公差: +IT8
H 56 mm
La 1140 mm
Li 1048 mm
na 48
ni 48
重量(w) 77 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 198200 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 200000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 1760000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 181000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 800000 N
锥形润滑嘴,DIN 71412-A S8x1,圆周均匀分布 4
VSU201094

发送询盘

*
*