VSU250755 养贞型号互换于 INA

VSU250755
规格
产品型号 VSU250755
di 655 mm
Da 855 mm
DaZT 853 mm 公差: -IT8
Di 753 mm
da 757 mm
diZT 657 mm 公差: +IT8
H 63 mm
La 815 mm
Li 695 mm
na 24
ni 24
重量(w) 90 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 290400 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 395000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 2700000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 360000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 1230000 N
最小径向轴承游隙 0,03
最大径向轴承游隙 0,13
最小轴向倾斜间隙 0,05
最大轴向倾斜间隙 0,24
锥形润滑嘴,DIN 71412-A M10x1,圆周均匀分布 and recessed 4
VSU250755

发送询盘

*
*