VSU250855 养贞型号互换于 INA

VSU250855
规格
产品型号 VSU250855
di 755 mm
Da 955 mm
DaZT 953 mm 公差: -IT8
Di 853 mm
da 857 mm
diZT 757 mm 公差: +IT8
H 63 mm
La 915 mm
Li 795 mm
na 28
ni 28
重量(w) 101 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 338800 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 415000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 3050000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 375000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 1390000 N
最小径向轴承游隙 0,03
最大径向轴承游隙 0,13
最小轴向倾斜间隙 0,05
最大轴向倾斜间隙 0,24
锥形润滑嘴,DIN 71412-A M10x1,圆周均匀分布 and recessed 4
VSU250855

发送询盘

*
*