VSU250955 养贞型号互换于 INA

VSU250955
规格
产品型号 VSU250955
di 855 mm
Da 1055 mm
DaZT 1053 mm 公差: -IT8
Di 953 mm
da 957 mm
diZT 857 mm 公差: +IT8
H 63 mm
La 1015 mm
Li 895 mm
na 30
ni 30
重量(w) 115 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 363300 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 430000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 3400000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 390000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 1550000 N
最小径向轴承游隙 0,03
最大径向轴承游隙 0,13
最小轴向倾斜间隙 0,05
最大轴向倾斜间隙 0,24
锥形润滑嘴,DIN 71412-A M10x1,圆周均匀分布 and recessed 4
VSU250955

发送询盘

*
*