XSU080188 养贞型号互换于 INA

XSU080188
规格
产品型号 XSU080188
di 150 mm 公差: H6
Da 225 mm 公差: h6
Di 194 mm
da 179 mm
H 25,4 mm
La 210 mm
Li 165 mm
外圈固定孔数(na) 16
内圈固定孔数(ni)(ni) 16
重量(w) 3.7 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 10900 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 70000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 265000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 49500 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 130000 N
运行精度(与滚道有关)(A) 0,01 mm
XSU080188

发送询盘

*
*