XSU080218 养贞型号互换于 INA

XSU080218
规格
产品型号 XSU080218
di 180 mm 公差: H6
Da 255 mm 公差: h6
Di 224 mm
da 209 mm
H 25,4 mm
La 240 mm
Li 195 mm
外圈固定孔数(na) 20
内圈固定孔数(ni)(ni) 20
重量(w) 4.3 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 13600 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 75000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 310000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 53000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 151000 N
运行精度(与滚道有关)(A) 0,01 mm
XSU080218

发送询盘

*
*