XSU080258 养贞型号互换于 INA

XSU080258
规格
产品型号 XSU080258
di 220 mm 公差: H6
Da 295 mm 公差: h6
Di 264 mm
da 249 mm
H 25,4 mm
La 280 mm
Li 235 mm
外圈固定孔数(na) 24
内圈固定孔数(ni)(ni) 24
重量(w) 5.1 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 16400 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 82000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 370000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 59000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 181000 N
运行精度(与滚道有关)(A) 0,01 mm
XSU080258

发送询盘

*
*