XSU080168 养贞型号互换于 INA

XSU080168
规格
产品型号 XSU080168
di 130 mm 公差: H6
Da 205 mm 公差: h6
Di 174 mm
da 159 mm
H 25,4 mm
La 190 mm
Li 145 mm
外圈固定孔数(na) 12
内圈固定孔数(ni)(ni) 12
重量(w) 3.3 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 8180 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 66000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 240000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 47000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 118000 N
运行精度(与滚道有关)(A) 0,01 mm
XSU080168

发送询盘

*
*