XSU080398 养贞型号互换于 INA

XSU080398
规格
产品型号 XSU080398
di 360 mm 公差: H6
Da 435 mm 公差: h6
Di 404 mm
da 389 mm
H 25,4 mm
La 420 mm
Li 375 mm
外圈固定孔数(na) 36
内圈固定孔数(ni)(ni) 36
重量(w) 7.8 kg
摩擦锁止时的最大允许径向载荷(Frper)(Frper) 24500 N
基本额定动载荷,轴向(Ca) 105000 N
基本额定静载荷,轴向(C0a) 580000 N
基本额定动载荷,径向(Cr) 75000 N
基本额定静载荷,径向(C0r) 285000 N
运行精度(与滚道有关)(A) 0,01 mm
XSU080398

发送询盘

*
*